top of page

AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVK KANUNU) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ALLPRO EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (ALLPRO) olarak sunmuş olduğumuz hizmet ve faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde mevzuat çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanması hususunda gerekli tüm özen ve hassasiyet gösterilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) hususunda ALLPRO olarak KVK Kanunu uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Yöntemi

ALLPRO olarak ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği (kamera kaydı), görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim bilgilerini; şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde etmekte ve işlemekteyiz. Bu çerçevede dayanak olan hukuki sebepler ise; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler şirketimiz tarafından hizmetlerin sunulabilmesi için mevzuat gereği şu amaçlarla işlenmektedir; 

 •  Hizmet, satış vb. sözleşmelerin ve hukuki ilişkilerin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

 •  Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi,

 •  Hizmet konusu eğitim danışmanlığına ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılması,

 •  Güvenliğin sağlanması,

 •  İşyerinin idaresi, işin yürütülmesi, iş yönerge ve sair politikalarının uygulanması,

 •  İş faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonunun sağlanması,

 •  İş ortakları tarafından talep edilen ve işin yapılması için gerekli olan bilgi ve belgelerin sağlanması,

 •  Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin daha iyi hizmet verebilmek adına kayıt altında tutulması,

 •  Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,

 •  Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

 •  Alınan ve sunulan hizmetler ya da zorunlu hukuki süreçler ile ilgili gerekli iletişimin sağlanması amacıyla telefon veya elektronik posta yoluyla iletişim kurulması,

 •  Verilerin doğru ve güncel tutulması,

 •  Verilerin güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının sağlanması.

3. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve sözleşmeden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz; 6698 Sayılı KVK Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa mahkemeler, adli merciiler, kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Ayrıca tarafınızla olan hukuki ilişkimizin veya ilgili veri işleme amacının gerektirmesi halinde kişisel veriler iş birliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 •  Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 •  Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 •  Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme,

 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 •  Kişisel verilerinizin KVK Kanunu Madde 7’de öngörülen ve diğer yasal şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz.

Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yönteminin nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kanun kapsamındaki başvuruları ve talepleri, www.allprointern.com web adresinde bulunan mail adreslerimize ya da “Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:45 Kat:4 D:4 Beşiktaş/İSTANBUL” adresimize noter veya bizzat elden teslim yoluyla ulaştırabilirsiniz. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.

bottom of page